תקציב המועצה לשנת 2018

שלום רב,

אתמול במליאת המועצה אושרו תקציב המועצה ותקציב היישוב לשנת 2018.

תקציב המועצה לשנת 2018 יעמוד על כ- 377 מ' ש"ח ומהווה גידול של 3.57% מתקציב 2017.
הגידול בתקציב נובע כתוצאה מעלייה בשיעור הארנונה של כ- 2.18% (הטייס האוטומטי), במספר מבנים בשטח המועצה ובתמיכת משרדי ממשלה ובקיזוז מענק איזון.

תקציב היישוב לשנת 2018 יעמוד על כ- 820 אלפי ש"ח ומהווה גידול של כ-9% מתקציב 2017 אשר נובע מעלייה בשיעור הארנונה ובתוספת מבנים כנזכר לעיל.

מצ"ב התקציב כפי שהוצג לחברי המליאה.

בברכה, סתיו וייס

מאת: סתיו וייס