רשמת האגודות – היוועצות ציבור – שינוי צו ההצבעה במושבי העובדים

מצורף מסמך פנייה לציבור בנוגע לשינוי קולות במשק המשפחתי.

במידה שטרם קיבלתם את המסמך ובמידה שברצונכם להתייחס לאמור בפנייה, יש להעביר את ההתייחסות בדוא”ל לכתובת:

Registrar.Consultation@economy.gov.il, וזאת עד ליום 25.8.2022.

בברכה,

עו”ד אביתר אילון

רשמת האגודות השיתופיות, עוזר ראשי

מאת: קובי מזכיר האגודה החקלאית