One thought on “עדכון מדי מים וקרינה

  1. חברים שלום
    לא מבין מדוע או מי כתב שקריאת מדי המים הדיגיטלית הופסקה, זוהי פרסום שאינו עומד בקנה אחד עם המציאות.
    כלל השעונים והרפיטרים שפזורים במושב עובדים ומשדרים.

Comments are closed.