כותרת למודעהעדכון בנוגע למדי המים מהועד הקהילתי

תוכן המודעההנדון: מדי מים בכפר חגלה סיכום פגישת ועד קהילתי עם ועדת מדי מים של הקהילה מיום 19.9.13 נוכחים :חברי ועדת מדי מים- שגיא שפושניק, מיה אורלנד, שי יחיאלי , מיכה ברדה חברי הועד הקהילתי- מיכה ברדה , חנוך קציר ,בלהה להב ,נעם סופר 1. בוצע תקציר כל האירועים אשר קדמו לישיבה הנוכחית ע”י נעם ע”מ לישר קו מבחינת ידיעות כל היושבים בישיבה, ווידוא שכולם מסכימים עם העובדות עד כאן . 2. הובהרו הבעיות וחוסרי מידע שנתקלה בהם הוועדה ע”י שפושניק . (יש לציין כי בעיות אלו הועלו בפני נעם ביום חמישי 12/9/13 בפגישה מקדימה עם שגיא שפושניק ומיכה ברדה) . 3. נעם הציג את המסמכים שקיבל בפרק הזמן שחלף בין שתי הפגישות במטרה לצמצם את פערי המידע והחוסרים . 4. הנוכחים בישיבה הסכימו כי מהמידע שנאסף על המערכת עד כה , נראה על פניו כי איננו חשופים לקרינה באופן חריג ו/או לא חוקי וכנראה שהאנטנות שהורכבו הן לא אנטנות סלולריות במובן ה”מפחיד ” של המלה, אם בכלל, ויותר סביר שבכלל לא, והממשק לסלולר הינו במכשיר כדוגמת טלפון שקרינתו בעת פעולה חלשה מקרינת טלפון סלולרי בשיחה וכל ,תפקידו הוא העברת נתונים שנאספים מן המערכת לאינטרנט. יחד עם זאת ולמען הסר ספק , לאחר עיון של חברי הוועדה וחברי הוועד במסמכים הנוספים שהוצגו ,סוכם כי על מנת להגיע למצב שבו תוכל הוועדה להודיע כי מבחינתה אין סיבה להתנגדות למערכת שהותקנה ,יש לבצע בדיקות קרינה לכלל המערכת ,וכן בדיקות כיול מדגמיות למדי המים עצמם . ובמידה והתוצאות יצביעו על עמידה בתקנים הרלוונטיים לא תהיה התנגדות של הוועדה להמשך פעולת המערכת . 5.אופן ביצוע הבדיקה יקבע ע”י מומחה מטעם מכון הבדיקות אשר ייבחר על ידי חברי הוועדה . חברי הוועדה יביאו אישורים והסמכות לגופים אותם ברצונם למנות כבודקים חיצוניים לצורך אישור של אותם גופים ע”י הכפר . 6. חברי הוועד הקהילתי אישרו עלות של 5500 ₪ לכלל הבדיקות לפי הצעת מחיר שקיבלו חברי הוועדה ממכוני בדיקה מורשים לנושאי הבדיקה . 7. על אנשי הוועדה להביא את הפרטים של מכוני הבדיקה לגדעון פידל לצורך ביצוע התקשרות וועד קהילתי עם המכונים לביצוע הבדיקות .